OUK_PLDD_002_21 - PENICILIN-AMOXICILINOVÝ INDEX

Zobrazit výsledky měření
SHRNUTÍ (ABSTRAKT)

Z výstupů podílu preskripce úzkospektrých penicilinů z celkové preskripce antibiotik ve sledovaných letech 2017 až 2020 je zřejmý kontinuálně nežádoucí pokles preskripce v porovnání s referenční dolní prahovou hodnotou 35 %: v roce 2017 byla hodnota indexu 27,15 %, v roce 2018 klesla na 25,65 %, v roce 2019 na 24,39 % a v roce 2020 na 23,09 %. Ve všech letech se tedy držela tato preskripce výrazně pod požadovanou minimální prahovou hodnotou.

Stejně tak meziročně klesal podíl praktických lékařů pro děti a dorost, kteří splnili minimální prahovou hodnotu tohoto indexu. Zatímco v roce 2017 předepisovalo nad požadovanou prahovou hodnotou 30,11 % lékařů, v roce 2018 již jen 26,51 % lékařů, v roce 2019 poklesl tento podíl na 22,67 % lékařů a v roce 2020 dokonce jen na 19,40 % lékařů.

Jednoznačně nejméně příznivý podíl této preskripce se u sledovaných věkových kohort ve všech sledovaných letech objevuje u kategorie Předškoláci (rok 2017 – 11,65 %, 2018 – 10,07 %, 2019 – 8,60 %, 2020 – 9,40 %) a Batolata (rok 2017 – 12,47 %, 2018 – 12,54 %, 2019 – 13,24 %, 2020 – 14,71 %). Nejblíže požadované prahové hodnotě se naopak pohybují Mladší školáci (rok 2017 – 36,90 %, 2018 – 34,06 %, 2019 – 32,01 %, 2020 – 25,78 %) a Starší školáci a adolescenti (rok 2017 – 36,20 %, 2018 – 34,62 %, 2019 – 33,85 %, 2020 – 31,46 %). I u nich je však trend nepříznivě klesající.

Z regionálního pohledu nebylo dosaženo za celé sledované období prahové hodnoty ani v jednom kraji. Stabilně nejnižších hodnot indexu dosahuje preskripce lékařů v Moravskoslezském (rok 2017 – 22,37 %, 2018 – 19,13 %, 2019 – 18,47 %, 2020 – 17,68 %) a Zlínském kraji (rok 2017 – 23,34 %, 2018 – 20,69 %, 2019 – 19,42 %, 2020 – 17,79 %). Nejblíže požadovaným hodnotám indexu se pohybuje preskripce lékařů v Kraji Vysočina (rok 2017 – 34,26 %, 2018 – 33,51 %, 2019 – 31,31 %, 2020 – 28,79 %) a v Jihočeském kraji (rok 2017 – 34,03 %, 2018 – 31,73 %, 2019 – 31,60 %, 2020 – 30,13 %), byť také u těchto krajů není možné preskripci označit za příkladnou, zejména z pohledu negativního trendu od kýžené prahové hodnoty.

DEFINICE - SLOVNÍ A KLINICKÉ DEFINIČNÍ PRVKY

Úplný název: penicilin-amoxicilinový index: podíl preskripce úzkospektrých penicilinů z celkové preskripce v ordinaci praktických lékařů pro děti a dorost

V rámci mezinárodních doporučení pro sledování kvality antibiotické preskripce v pediatrii je jedním z hlavních užívaných indexů tzv. amoxicilinový index. Jeho doporučení souvisí především s tím, že úzkospektré peniciliny patří mezi preferovaná antibiotika první volby pro akutní bakteriální respirační infekce.

Ukazatel sleduje preskripci úzkospektrých penicilinů definovaných níže uvedenými ATC skupinami z celkové preskripce antibiotik v ordinaci praktických lékařů pro děti a dorost.
Návštěva v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost je identifikována datem prvního uplatnění receptu v lékárně v rozmezí 7 dnů od data vystavení předpisu.

Léčivé přípravky předepsané na recept s následujícími ATC skupinami (viz Seznam hrazených přípravků a PZLÚ, SUKL [1]):

Diagnózy: všechny

Za sledovanou událost je tedy považován předpis sledovaných ATC skupin ATB u konkrétního pacienta v jeden den provedený dotyčným lékařem (IČP) nezávisle na tom, kolik balení jaké velikosti bylo předepsáno, ani na tom, kolik denních definovaných dávek (DDD) bylo předepsáno. Preskripce je stanovena z uplatněných receptů k úhradě zdravotní pojišťovnou, protože datum návštěvy nelze z dostupných dat zjistit. V ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost se totiž nevykazuje příslušný kód výkonu z důvodu kapitační platby. Údaje o lécích obsahují pouze antibiotika předepsaná na recept a uhrazená zdravotními pojišťovnami. U lékařů, kteří předepisují nehrazená antibiotika, mohou být výsledky indexu touto preskripcí tedy zkresleny.

Výstupy ukazatele jsou v jednotlivých věkových kategoriích natolik rozdílné, že je nutné tyto výstupy diferencovat podle níže stanovených věkových kohort:

PopisDefinice intervalu věku
AKojenci (0-1 rok)0 až 364 dnů
BBatolata (1-3 roky)365 dnů až 2 roky + 364 dnů
CPředškoláci (3-6 let)3 roky až 5 let+364 dnů
DMladší školáci (6-12 let) 6 let až 11 let + 364 dnů
EStarší školáci a adolescenti (12-19 let)12 let až 18 let +364 dnů

TECHNICKÉ INFORMACE K UKAZATELI
VYTVOŘENÍ / REVIZE / AKTUALIZACE UKAZATELE

Ukazatel byl vytvořen a aktualizován odborným panelem v období 08/2021–12/2021

Odborný panel byl složený ze zástupců:
ZÁVĚR ODBORNÉHO PANELU ZE DNE 16.12.2021
Vhodnost k používání / zveřejňováníDoporučeno k užívání1
pro řízení zdravotnictví na celonárodní i regionální úrovniANO
pro smluvní politiku zdravotních pojišťovenANO2
pro interní využití poskytovatelem ke zlepšení kvality péčeANO
ke zveřejnění na poskytovateleNE3
1 Doporučení k užívání nutně neznamená, že je možné daný ukazatel užívat bez dalšího omezení či podmínek (např. nutnost používat ukazatel s dalšími údaji či ukazateli)
2 Zdravotní pojišťovny využijí ukazatel pro nastavení smluvní politiky v rámci definice bonifikačního systému.
3 Agregované výstupy poskytovatelů je možné zveřejnit.

Ukazatel je vhodný k použití všemi subjekty, které řídí (plánují, či uskutečňují) zdravotní politiku na celostátní nebo regionální úrovni, případně tvorbu této politiky mohou ovlivnit, zejména pak v oblasti horizontálních programů a strategií za účelem prevence nadužívání antibiotik a edukace poskytovatelů.

POŽADAVKY NA UKAZATEL KVALITY

Důležitost: Strategickým cílem je zabránit nárůstu antibiotické rezistence bakteriálních kmenů zlepšením racionální preskripce v primární péči. Antibiotická rezistence je považována za jedno z nejvážnějších zdravotních rizik. Pro tento účel je žádoucí poskytnout nejen každému praktickému lékaři pro děti a dorost přehled o vlastní preskripci ve srovnání s celkem. Důležitost ukazatele je podpořena rešeršemi a spočívá primárně v zajištění podkladů pro edukativní a preventivní působení na odbornou veřejnost.

Vyhodnocování spotřeby antibiotik prostřednictvím indexů správné (kvalitní) léčby je v zahraničí běžné, vytváření a užívání takových ukazatelů je dostupné na webových stránkách ECDC [2]. V ČR existují doporučené postupy, kterými by se měli lékaři při volbě antibiotik řídit [3], které jsou v souladu i s doporučenými postupy ve Velké Británii vypracované NICE [4]. Z dostupných pramenů je zřejmé, že compliance lékařů k těmto postupům není optimální [5], z čehož vyplývá, že by bylo vhodné poskytnout lékařům zpětnou vazbu, například prostřednictvím určitých ukazatelů správné (respektive nesprávné) preskripce, ke kterým patří i tento index. Akční plán NAP pro rok 2019-2022 [6] uvádí, že „dodržování doporučených terapeutických postupů je třeba monitorovat a zajistit, aby preskripční data byla předložena konkrétním předepisujícím lékařům s nabídkou odborné interpretace“.

Vědecká správnost: Zahraniční rešerše dostatečně podporují názor, že nadbytečné předepisování antibiotik zvyšuje rezistenci bakterií.

Proveditelnost: Ukazatel je dobře měřitelný, jsou k dispozici data v potřebné kvalitě. Kódy léčivých přípravků jsou standardní součástí receptu. Předpokladem je skutečnost, že v měřeném období nedošlo k zásadnějšímu lokálnímu výkyvu předepisování antibiotik v důsledku mimořádné epidemiologické situace. Tento předpoklad je nutné průběžně v rámci dalšího rozvoje a doplňování ukazatele sledovat.

Užitečnost: Ukazatel je užitečný pro praktické lékaře pro děti a dorost, kterým poskytne důležitou informaci o jejich chování v rámci celku v účelné farmakoterapii a vede tak k pečlivějšímu dodržování doporučených postupů a k větší racionalizaci terapie. V důsledku této edukace lze očekávat zadržování vzniku rezistence mikrobů na antibiotika, ke které nesprávná nebo nadměrná indikace antibiotik vede.

Ukazatel je rovněž užitečný pro plátce, kterým poskytne informaci o přístupu jejich smluvních partnerů k otázce předepisování antibiotik.

DATOVÝ ZDROJ

K - dávky

TYP UKAZATELE KVALITY DLE DONABEDIANA

Strukturální (objemový) ukazatel

NAVRHOVANÁ PERIODA MĚŘENÍ UKAZATELE

Jeden rok

STANDARDIZACE (ADJUSTACE)

U tohoto typu ukazatele se neprovádí.

OBJEKT, KE KTERÉMU SE MĚŘENÍ VZTAHUJE

ČR, kraj, okres, IČP ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

VÝPOČETNÍ VZOREC / METODIKA STATISTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UKAZATELE

x/y*100
x = Počet lékařských předpisů úzkospektrých penicilinů (J01CE02 + J01CA04)
y = Počet lékařských předpisů na všechna ATB (J01*)

DOPORUČENÉ ROZMEZÍ
SubjektTyp hodnotyDoporučená hodnota ukazatele
IČP odbornosti praktický lékař pro děti a dorost (002)Dolní práh kvality35%
Horní práh kvalityNení stanoven

Ve všech vyspělých zemích platí, že čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím je možno považovat preskripci za kvalitnější.

DOPORUČENÍ Z HLEDISKA DALŠÍHO VÝVOJE NEBO DOPLNĚNÍ UKAZATELE

Pro sledování ukazatele v čase je třeba sledovat změny v Seznamu léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění vydávaným SÚKL.
Je vhodné diskutovat o prahové hodnotě z absolutního počtu receptů s předpisem jakéhokoliv antibiotika.

Vzhledem ke skutečnosti, že se spotřeba ATB v jednotlivých věkových kohortách liší, je v budoucnu vhodné stanovit práh kvality pro jednotlivé věkové kohorty.

REŠERŠE

[1] Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění: http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni , (vstup 21.2.2021)

[2] European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Antimicrobial consumption database (ESAC-Net). Dostupné na https://ecdc.europa.eu/en/antimicrobial-consumption/database/quality-indicators, (vstup 21.2.2021)

[3] Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Subkomise pro antibiotickou politiku (SKAP): Konsensus používání antibiotik I. Peniciliny 2017. Dostupné na https://www.cls.cz/dokumenty/atb_konsensus02.pdf, (vstup 20.2.2021)

[4] Karen I, Kolek V, Roháčová H, et al: Antibiotická terapie respiračních, močových a kožních infekcí v ordinaci všeobecného praktického lékaře. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2018, https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Antibioticka-terapie-2018.pdf, (vstup 16.8.2019)

[5] NICE: Summary of antimicrobial prescribing guidance – managing common infections. 2020, November, dostupné na: https://www.nice.org.uk/Media/Default/About/what-we-do/NICE-guidance/antimicrobial%20guidance/summary-antimicrobial-prescribing-guidance.pdf, (vstup 20.2.2021)

[6] Prokeš M, Kalousek K, Žemličková H, Marešová V, Urbášková P.: Kvalita spotřeby antibiotik v České republice v letech 2008-2017. Practicus 2018; 17(4): 18-24

[7] Ministerstvo zdravotnictví: Akční plán Národního antibiotického programu ČR 2019-2022, str. 7. Dostupné na: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/wepub/7725/36701/Ak%C4%8Dn%C3%AD%20pl%C3%A1n%20NAP%202019-22.pdf , (vstup 6.3.2021)

[8] Holstiege J, Schink T, Molokhia M, at al: Systemic antibiotic prescribing to paediatric outpatients in 5 european countries: a population-based cohort study. BMC Pediatr 2014;14:174, doi: 10.1186/1471-2431-14-174

[9] Holstiege J, Schulz M, Akmatov MK, et al: Marked reductions in outpatient antibiotic prescriptions for children and adolescents - a population-based study covering 83% of the paediatric population, Germany, 2010 to 2018. Euro Surveill 2020 Aug;25(31):pii=1900599.

[10] Hsia Y, Sharland M, Jackson C, Wong ICK, Magrini N, Bielicki JA. Consumption of oral antibiotic formulations for young children according to the WHO Access, Watch, Reserve (AWaRe) antibiotic groups: an analysis of sales data from 70 middle-income and high-income countries. Lancet Infect Dis 2018

VÝSLEDKY MĚŘENÍ
Přehled celé ČR:

Tabulka "Přehled Celé ČR" ukazuje velikost Penicilin-amoxicilinového indexu v jednotlivých krajích. Dolní práh je definován na 35% viz DOPORUČENÉ ROZMEZÍ.

Kraj
Kojenci
(0 až 1 rok)
Batolata
(1 až < 3 roky)
Předškoláci
(3 až 6 let)
Mladší školáci
(6 až 12 let)
Starší školáci a adolescenti
(12 až 19 let)
Celkem
Hlavní město Praha
29,46% (119/404)
14,21% (350/2463)
8,91% (675/7577)
25,45% (2985/11727)
33,73% (3112/9225)
23,06% (7241/31396)
Jihočeský kraj
29,17% (152/521)
18,49% (345/1866)
12,15% (558/4594)
35,29% (2471/7002)
40,22% (2734/6797)
30,13% (6260/20780)
Jihomoravský kraj
19,45% (248/1275)
10,25% (451/4398)
7,84% (918/11716)
23,24% (3591/15454)
29,65% (4009/13522)
19,88% (9217/46365)
Karlovarský kraj
30,88% (42/136)
18,25% (71/389)
9,92% (90/907)
29,67% (629/2120)
38,07% (847/2225)
29,06% (1679/5777)
Kraj Vysočina
31,62% (154/487)
17,17% (298/1736)
12,14% (553/4554)
35,35% (2316/6552)
37,67% (2193/5821)
28,79% (5514/19150)
Královéhradecký kraj
31,35% (116/370)
19,64% (272/1385)
9,96% (379/3807)
24,88% (1410/5667)
32,31% (1941/6007)
23,89% (4118/17236)
Liberecký kraj
30,2% (106/351)
14,7% (199/1354)
10,97% (331/3016)
23,24% (1168/5026)
28,75% (1298/4515)
21,75% (3102/14262)
Moravskoslezský kraj
19,9% (115/578)
11,25% (218/1937)
7,25% (435/5998)
18,39% (2093/11379)
23,15% (2773/11976)
17,68% (5634/31868)
Olomoucký kraj
26,74% (177/662)
15,24% (327/2145)
9,76% (533/5459)
22,04% (1889/8569)
27,96% (2303/8238)
20,86% (5229/25073)
Pardubický kraj
23,53% (108/459)
13,6% (231/1698)
10,24% (438/4276)
24,8% (1493/6020)
29,27% (1665/5688)
21,69% (3935/18141)
Plzeňský kraj
29,65% (67/226)
16,52% (110/666)
8,44% (242/2868)
26,08% (1350/5177)
33,01% (1555/4710)
24,36% (3324/13647)
Středočeský kraj
22,11% (159/719)
15,12% (432/2858)
9,43% (767/8131)
29,19% (3877/13281)
35,36% (4142/11713)
25,55% (9377/36702)
Ústecký kraj
27,55% (173/628)
18,75% (369/1968)
11,16% (535/4794)
31,8% (2543/7996)
35,61% (2821/7921)
27,64% (6441/23307)
Zlínský kraj
27,31% (71/260)
13,41% (166/1238)
7,06% (266/3767)
18,26% (1194/6538)
24,27% (1506/6205)
17,79% (3203/18008)
Celá ČR
25,54% (1807/7076)
14,71% (3839/26101)
9,4% (6720/71464)
25,78% (29009/112508)
31,46% (32899/104563)
23,09% (74274/321712)

Přehled okresů:

Graf "Přehled okresů" zobrazuje grafickou distribuci v jednotlivých letech a okresech.Pro zobrazení dat konkrétního poskytovatele musíte být přihlášeni.

© Kancelář zdravotního pojištění z.s.